skip to Main Content
0934318282 indecaltemnhan@gmail.com
Phim Tat Trong Corel

Tổng hợp phím tắt và cách tạo phím tắt trong Corel Draw

Bạn nào sử dụng Corel Draw để vẻ vector muốn thao tác nhanh và đơn giản thì hãy tập sử dụng phím tắt, những phím tắt thông dụng sau sẻ giúp các bạn sử dụng phần mềm Corel chuyên nghiệp hơn, làm việc hiệu quả hơn.

phim tat trong corel

Ctrl+F2“, View Manager,” Mở cửa sổ xem

 1. Ctrl+F5“,Graphic and Text Styles,” Mở cửa sổ kiểu văn bản và đồ thị (Graphic và text)
 2. Ctrl+F7“, Envelope,” Mở cửa sổ gán hình
 3. Ctrl+F8“, Con&vert,” Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn
 4. Ctrl+F9“, Contour,” Mở cửa sổ tạo viền
 5. Ctrl+F11“, Sym&bols and Special Characters,” Mở cửa sổ ký hiệu
 6. Ctrl+F12“, Spell Check…,” Mở kiển tra chính tả
 7. Ctrl+PgDn“, Back One,” Đặt đối tượng xuống 1 lớp
 8. Ctrl+PgUp“,Forward One,” Đặt đối tượng chọn lên một lớp
 9. Ctrl+Delete“,Delete Word to Right,”Text Editing”, Xóa từ bên phải văn bản
 10. Ctrl+NUMPAD2“, Font Size Decrease,”Text Editing”, Giảm cở chữ xuống co trước đó
 11. Ctrl+NUMPAD8“, Font Size Increase,”Text Editing”, Tăng cở chữ lên co kế tiếp
 12. Ctrl+NUMPAD6“,Font Size Next Combo Size,”Text Editing”, Tăng giảm gấp đôi phông
 13. Ctrl+NUMPAD4“,Font Size Previous Combo Size,”Text Editing”, Như Ctrl+Numpad6
 14. Ctrl+Insert“, Copy,” Sao chép chọn lọc và đặt lại trên trang
 15. Ctrl+Shift+A“, Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn
 16. Ctrl+Shift+D“, Drop Cap,”Text Editing”, Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản
 17. “Ctrl+Shift+Q“, Convert Outline To Obj&ect,” Biến đổi đường khung thành đối tượng
 18. “Ctrl+Shift+T“, Edit Text…,” Mở hộp thoại soạn thảo văn bản
 19. Ctrl+Shift+W“,Font Weight List,”Text Editing”, Danh sách phông sẳn có
 20. Ctrl+Shift+Z“, Redo %s,” Đảo ngược lần cuối hủy thao tác
 21. Ctrl+A“, Select all objects,” Chọn tất cả các đối tượng
 22. Ctrl+C“, Copy,” Sao chép vào bộ nhớ
 23. “Ctrl+D“, Duplicate,” Nhân bản đối tượng thêm lần nữa
 24. Ctrl+E“, Export…,” Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác
 25. Ctrl+E“, Center,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản vào giữa
 26. Ctrl+G“, Group,” Nhóm lại các đối tượng được chọn
 27. Ctrl+I“, Import…,” Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản
 28. “Ctrl+I“, Italic,”Text Editing”, Thay đổi văn bản kiểu nghiêng
 29. Ctrl+J“, Options…,” Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW
 30. Ctrl+J“, Full,”Text Editing”, Gióng đều 2 bên văn bản
 31. Ctrl+K“, Break Apart,”Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn
 32. Ctrl+L“, Combine,” Kêt hợp những đối tượng đang chọn
 33. “Ctrl+L“, Left,”Text Editing”, Gióng hàng trái
 34. Ctrl+N“, New,” Tạo bản vẽ mới
 35. Ctrl+M“, Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản
 36. “Ctrl+O“, Open…,” Mở bản vẽ đã có
 37. Ctrl+P“, Print…,” In bản vẽ
 38. Ctrl+Q“, Convert To Curves,” Chuyển đối tượng thành đường cong
 39. Ctrl+R“, Repeat %s,” Lặp lại thao tác sau cùng
 40. Ctrl+R“, Right,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản về phải
 41. “Ctrl+S“, Save…,” Lưu trữ nhanh
 42. Ctrl+T“, Format Text…,” Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản
 43. “Ctrl+U“, Ungroup,” Rã các đối tượng được chọn
 44. Ctrl+U“, Underline,”Text Editing”, Kiểu văn bản gạch dưới
 45. Ctrl+V“, Paste,” Dán nội dung sao chép vào bản vẽ
 46. Ctrl+Y“, Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới
 47. Ctrl+W“,Refresh Window,” Làm mới cửa sổ bản vẽ
 48. Ctrl+X“, Cut,” Cắt chọn lọc trong Shape Tool
 49. Ctrl+Z“, Undo Move,” Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm
 50. Alt+Backspace“, Undo Move,”Giống như Ctrl+Z
 51. Alt+Enter“, Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn
 52. Alt+F3“, Lens,” Mở cửa sổ thấu kính
 53. Alt+F4“, E&xit,” Ra khỏi CorelDRAW và nhắc lưu bản vẽ
 54. Alt+F7“, Position,” Mở cửa sổ Position trong Tranformation
 55. Alt+F8“, Rotate,” Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation
 56. Alt+F9“, Scale,” Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation
 57. Alt+F10“, Size,” Mở cửa sổ kích thước Size trong Transformation
 58. Alt+F12“, Canh văn bản theo đường gốc
 59. Shift+F1“, &What’s This?,” Giúp đở, Cái gì?
 60. Shift+F2“, Zoom To &Selection,” Phóng to đối tượng chọn
 61. Shift+F4“, Zoom To &Page ,” Hiển thị toàn bộ trang in được
 62. Shift+F9“, Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau cùng
 63. Shift+F11“, Color,” Mở hộp thoại màu áp đối tượng – Uniform Fill
 64. Shift+F12“, Color,” Mở hộp thọai màu phác thảo – Outline Color
 65. Shift+PgDn“, To &Back,” Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối cùng
 66. Shift+PgUp“, To &Front,” Đặt đối tượng chọn lên lớp trên hết
 67. Shift+Insert“, Paste,” Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản
 68. Shift+Delete“, Cut,” Xóa chọn lọc đối tượng
 69. Delete“, Delete,” Xóa đối tượng được chọn, Xóa ký tự bên phải văn bản
 70. PgDn“, Next Page,” Lui về trang tiếp theo và thêm trang
 71. PgUp“, Previous Page,” Tới trang trước và thêm trang mới
 72. Linear“”Alt+F2”, Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu
 73. Mesh Fill“,”M”, Làm đầy một đối tượng chưa tìm hiểu
 74. F2“, Zoom One-Shot,” Phóng to sau đó trả lại công cụ trước
 75. F3“, Zoom Out,” Thu nhỏ dần bản vẽ
 76. F4“, Zoom To Fit,” Phóng to đối tượng đầy khung
 77. F5“, Freehand,” Mở chức năng vẽ trong tập hợp – Freehand
 78. F6“, Rectangle,” Mở vẽ hình chữ nhật
 79. F7“, Ellipse,” Mở vẽ hình ê-lip, Pie, Are
 80. F8“, Text,” Công cụ chỉnh sửa văn bản text
 81. F9“, Full-Screen Preview,” Xem trước toàn màn hình
 82. F10“, Shape,” Chỉnh sửa nút (node) đối tượng – Shape Tool
 83. F11“,Fountain,” Mở hộp thoại đối tượng màu – Fountain Fill
 84. F12“,Pen,” Mở hộp thọai bút phác thảo – Outline Pen
 85. A“, Spiral,” Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon
 86. B“, Align Bottom,” Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy
 87. C“, Align Centers Vertically,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
 88. D“, Graph Paper,” Mở vẽ hình caro trong tập hợp – Polygon
 89. E“, Align Centers Horizontally,” Sắp hàng ngang các đối tượng được chọn
 90. G“, Fill,” Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng
 91. H“,Hand,” Côn cu Pan kéo trang để xem
 92. I“, Artistic Media,” Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand
 93. L“, Align Left,” Sắp hàng trái các đối tượng được chọn
 94. N“, Navigator,” Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ
 95. P“, Center to Page,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
 96. R“, Align Right,” Sắp hàng phải các đối tượng được chọn
 97. T“, Align Top,” Sắp thẳng hàng trên đỉnh các đối tượng được chọn
 98. X“, Eraser,” Xóa bỏ Như Ctrl+X
 99. Y“, Polygon,” Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp – Polygon
 100. Z“, Zoom One-Shot,” Như F2

Bạn cũng có thể tự tạo cho mình những phím tắt riêng, bạn làm như sau:

Nhấn phím Ctrl + J => Cutomization => Command => Shortcut key. Tại đây bạn chọn công cụ muốn đặt phím tắt, gõ ký tự cần đặt cho công cụ đó vào hộp New Shortcut key sau đó nhấn Assign.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Back To Top
Tư Vấn